نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش زنبور پارازیتویید (Pachyneuron grande Thomson ( Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 113-114]
 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش زنبور (Homalotylus nigricornis Mercet( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 115-116]
 • ارباب، عباس بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 73-85]
 • ارباب، عباس گزارش گونه ی(Microctonus aethiopoides ( Hym.: Braconidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 111-112]
 • اسدی، غلامحسین شکل شناسی و زیست شناسی( Thiacidas postica Walker ( Lep .; Noctuidae برگخوار مهم درختان کنار در استان بوشهر [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 31-50]
 • اعتباری، کیوان بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان) [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 87-100]
 • اکبرزاده، کامران معرفی دستگاهی قابل حمل برای تغذیه مصنوعی ( .Anopheles stephensi ( Lis [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 21-30]

ب

 • بیات اسدی، هوشنگ اثر ویژگیهای برگ و باقیمانده ی حشره کش ها روی رفتار و زیست شناسی (Bemisia tabaci ( Hom.: Aleyrodidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 1-23]

پ

 • پرچمی عراقی، مهرداد فون مگسهای زیر خانواده Syrphinae در شهرستان ارومیه [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 1-19]
 • پرویزی، رحیم بررسی بیماریزایی نماتودهای .Steinernema sp و Heterorhabgitis bacteriophora روی کرم سفید ریشه Polyphylla olivieri [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 63-72]

ت

 • تاراسی، جواد گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 107-108]

ج

 • جلالی سندی، جلال بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 73-85]
 • جلالی سندی، جلال بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان) [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 87-100]
 • جوزیان، عسگر گزارش گونه ( Chaetorellia carthami Stackelberg , 1929 ( Dip.:Tephritidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 101-102]

ح

 • حیدری، رحیم زیست شناسی و توزیع فضایی زنبور برگخوار رز (Arge rosae ( Hym.: Argidaeدر گیلان [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 25-37]
 • حسامی، شهرام بررسی شکل شناسی زنبور (Anagrus atomus ( Hym.: Mymaridae پارازیتویید تخم زنجرک مو ( Arboridia Kermanshah ( Hom.: Cicadellidae در اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 51-67]
 • حقیقیان، فرشاد گزارش زنجرک (Empoasca ( Asymmefrasca ) decedens Paoli , 1932 ( Hom.: Cicadellidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 109-110]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 89-106]

د

 • درویش منجی، تقی گزارش سه گونه زنبور پارازیتویید کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera ( Hub.) ( Lep. Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 107-108]

ر

 • رضا بیگی، منوچهر بررسی توانایی سن گندم Eurygaster integriceps در تطبیق مراحل زیستی خود با فنولوژی گیاه میزبان [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 39-61]

س

 • سید الاسلامی، حسین بررسی شکل شناسی زنبور (Anagrus atomus ( Hym.: Mymaridae پارازیتویید تخم زنجرک مو ( Arboridia Kermanshah ( Hom.: Cicadellidae در اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 51-67]
 • سدیو، جی. گزارش سه گونه زنبور پارازیتویید کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera ( Hub.) ( Lep. Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 107-108]

ش

 • شایقی، منصوره معرفی دستگاهی قابل حمل برای تغذیه مصنوعی ( .Anopheles stephensi ( Lis [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 21-30]
 • شجاعی، محمود اثر ویژگیهای برگ و باقیمانده ی حشره کش ها روی رفتار و زیست شناسی (Bemisia tabaci ( Hom.: Aleyrodidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 1-23]
 • شجاعی، محمود بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان) [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 87-100]

ص

 • صادقی، سید ابراهیم گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 107-108]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش زنجرک (Empoasca ( Asymmefrasca ) decedens Paoli , 1932 ( Hom.: Cicadellidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 109-110]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 89-106]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش زنبور پارازیتویید (Pachyneuron grande Thomson ( Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 113-114]
 • صبوری، علیرضا گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 107-108]
 • صحراگرد، احد زیست شناسی و توزیع فضایی زنبور برگخوار رز (Arge rosae ( Hym.: Argidaeدر گیلان [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 25-37]
 • صحراگرد، احد بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 73-85]

ط

 • طالبی، علی اصغر گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید ( Cotesia ofella ( Nixon و (Cotesia vanessae ( Reinhard ) ( Hym.: Braconidae روی لارو شب پره برگخوار فرفیون (Simyra dentinosa Freyer ( Lep .: Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 105-106]

ع

 • عبادی، رحیم بررسی شکل شناسی زنبور (Anagrus atomus ( Hym.: Mymaridae پارازیتویید تخم زنجرک مو ( Arboridia Kermanshah ( Hom.: Cicadellidae در اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 51-67]
 • عسکری، حسن بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 89-106]

ف

 • فتحی پور، یعقوب گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید ( Cotesia ofella ( Nixon و (Cotesia vanessae ( Reinhard ) ( Hym.: Braconidae روی لارو شب پره برگخوار فرفیون (Simyra dentinosa Freyer ( Lep .: Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 105-106]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش سه گونه از کنه های بالا خانواده (Uropodoidae ( Acari : Mesostigmata از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 111-112]
 • فرار، ناصر شکل شناسی و زیست شناسی( Thiacidas postica Walker ( Lep .; Noctuidae برگخوار مهم درختان کنار در استان بوشهر [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 31-50]

ق

 • قرالی، بابک گزارش گونه ( Chaetorellia carthami Stackelberg , 1929 ( Dip.:Tephritidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 101-102]
 • قرالی، بابک گزارش گونه ی (Chrysogaster viduata ( L.) ( Dip .: Syrphidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 109-110]
 • قهاری، حسن اثر ویژگیهای برگ و باقیمانده ی حشره کش ها روی رفتار و زیست شناسی (Bemisia tabaci ( Hom.: Aleyrodidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 1-23]

ک

 • کاظمی، شهروز گزارش سه گونه از کنه های بالا خانواده (Uropodoidae ( Acari : Mesostigmata از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 111-112]
 • کریم پور، یونس گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید ( Cotesia ofella ( Nixon و (Cotesia vanessae ( Reinhard ) ( Hym.: Braconidae روی لارو شب پره برگخوار فرفیون (Simyra dentinosa Freyer ( Lep .: Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 105-106]
 • کمالی، کریم گزارش سه گونه از کنه های بالا خانواده (Uropodoidae ( Acari : Mesostigmata از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 111-112]

گ

 • گلستانه، سید رضا شکل شناسی و زیست شناسی( Thiacidas postica Walker ( Lep .; Noctuidae برگخوار مهم درختان کنار در استان بوشهر [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 31-50]
 • گل محمد زاده خیابان، نادر فون مگسهای زیر خانواده Syrphinae در شهرستان ارومیه [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 1-19]

ل

 • لدنی، حسین معرفی دستگاهی قابل حمل برای تغذیه مصنوعی ( .Anopheles stephensi ( Lis [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 21-30]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی تفکیک جنسی در بخشی از فون کفشدوزک های منطقه ی مغان [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 69-88]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی گزارش گونه ی (Chrysogaster viduata ( L.) ( Dip .: Syrphidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 109-110]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی گزارش زنبور (Homalotylus nigricornis Mercet( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 115-116]

م

 • محرمی پور، سعید گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید ( Cotesia ofella ( Nixon و (Cotesia vanessae ( Reinhard ) ( Hym.: Braconidae روی لارو شب پره برگخوار فرفیون (Simyra dentinosa Freyer ( Lep .: Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 105-106]
 • مفیدی نیستانک، محسن تصحیح یک نام علمی [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 103-104]
 • مک نیل، مارک گزارش گونه ی(Microctonus aethiopoides ( Hym.: Braconidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 111-112]

ه

 • هاشمی نیا، معصومه بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان) [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 87-100]