نمایه نویسندگان

آ

 • آل منصور، حسن معرفی پروانه ی گالزای جدید( Euzophera cf. verrucicola (Hampson) ( Lep.: Pyralidae روی کنار در ایران [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 109-110]

ا

 • اربابی، مسعود مطالعه تغییرات جمعیت کنه ی فیتوزیید Amblydromella kettanehi Den . & Dan. روی کاج سوزنی در منطقه ی تهران و بررسی آزمایشگاهی بیولوژی آن روی کنه ی تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 1-21]

ب

 • بیات اسدی، هوشنگ مقایسه آزمایشگاهی برخی از ویژگیهای زیستی شب پره هندی( Plodia interpunctella Hb .(Lep.: Pyralidae روی پسته ، گردو و بادام [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 71-79]
 • برادران، پروانه مطالعه تغییرات جمعیت کنه ی فیتوزیید Amblydromella kettanehi Den . & Dan. روی کاج سوزنی در منطقه ی تهران و بررسی آزمایشگاهی بیولوژی آن روی کنه ی تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 1-21]

پ

 • پورحاجی، علیرضا بررسی زیست شناسی ( Campylomma verbasci ( Meyer – DüR) ( Hem.: Miridae و زیان آن در باغهای سیب استان آذربایجان غربی [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 47-55]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 57-70]

ح

 • حاتمی، بیژن مطالعه ی دشمنان طبیعی آلرودها (Homoptera : Aleyrodidae) در استان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 1-24]
 • حاتمی، بیژن بیولوژی( Exochomus qudripustulatus ( L.) ( Coccinellidae روی ( Planococcus vovae ( Nasanov ) ( Hom.: Pseudococcidae در شیراز [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 61-76]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 103-104]
 • خردمند، کتایون گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 103-104]
 • خلقانی، جعفر بیولوژی( Exochomus qudripustulatus ( L.) ( Coccinellidae روی ( Planococcus vovae ( Nasanov ) ( Hom.: Pseudococcidae در شیراز [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 61-76]

د

 • درویش مجنی، تقی گزارش قارچ بیماریزای Erynia neoaphidis Remau .& Henne روی شته سبز گندم (.Sitobion avenae (F از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 99-100]

ر

 • رخشانی، احسان بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 25-41]
 • رسولیان، غلامرضا گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 103-104]

س

ش

 • شامحمدی، داود بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی ( Aeolesthes sarta SoIsky ( Col . Cerambycidae [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 77-90]
 • شاهقلیان قهفرخی، علیرضا مقایسه روشهای کاغذ و شیشه آغشته به پرمترین در سنجش حساسیت پوره های سن اول سوسری آلمانی (Blattella germanica (L.) (Dict.:Blattellidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 23-32]
 • شائقی، منصوره مقایسه روشهای کاغذ و شیشه آغشته به پرمترین در سنجش حساسیت پوره های سن اول سوسری آلمانی (Blattella germanica (L.) (Dict.:Blattellidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 23-32]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 57-70]

ص

 • صابر، موسی بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 57-70]
 • صادقی، سید ابراهیم پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta SoIsky (Col.: Cerambycidae در ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 81-96]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 25-41]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی ( Aeolesthes sarta SoIsky ( Col . Cerambycidae [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 77-90]

ط

 • طالبی، خلیل بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 57-70]
 • طالبی، علی اصغر بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 25-41]

ع

 • عالیچی، محمود بال ریشکداران جنس (Haplothrips ( Thys.: Phlaeothripidaeدر منطقه شیراز [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 33-45]
 • عبایی، منصور پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta SoIsky (Col.: Cerambycidae در ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 81-96]
 • عباسی پور، حبیب گزارش زنبور پارازیتویید( Meteorus gyrator ( Thunberg ) ( Hym.:Braconidae روی لارو شب پره تک نقطه ای برنج (Mythimna unipuncta ( Howarth از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 101-102]

غ

 • غیورفر، رحیم گزارش (Amitermes belli ( Desneux) ( Isop.: Termitidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 97-98]
 • غیورفر، رحیم مطالعه فیلوژنتیک مقدماتی گونه های جنس (Anacanthotermes ( Isoptera : Hodotermitidae در ایران [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 91-106]

ف

ق

 • قهاری، حسن مطالعه ی دشمنان طبیعی آلرودها (Homoptera : Aleyrodidae) در استان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 1-24]

ل

 • لدنی، حسین مقایسه روشهای کاغذ و شیشه آغشته به پرمترین در سنجش حساسیت پوره های سن اول سوسری آلمانی (Blattella germanica (L.) (Dict.:Blattellidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 23-32]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی بیولوژی( Exochomus qudripustulatus ( L.) ( Coccinellidae روی ( Planococcus vovae ( Nasanov ) ( Hom.: Pseudococcidae در شیراز [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 61-76]

م

 • مرزبان، رسول مقایسه آزمایشگاهی برخی از ویژگیهای زیستی شب پره هندی( Plodia interpunctella Hb .(Lep.: Pyralidae روی پسته ، گردو و بادام [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 71-79]
 • میرمؤیدی، علی نقی مقایسه آزمایشگاهی برخی از ویژگیهای زیستی شب پره هندی( Plodia interpunctella Hb .(Lep.: Pyralidae روی پسته ، گردو و بادام [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 71-79]
 • مظفریان، فریبا گزارش سه جنس و دو گونه عنکبوت جدید برای فون ایران ( Arachida : Araneae) [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 107-108]
 • مفیدی نیستانک، محسن تاکسونومی جنس (Phaneroptera ( s.str.) ( Orth ., Tettigoniidaeدر ایران [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 43-60]
 • مقدم، معصومه معرفی شپشک سپردار (Dynaspidiotus tener ( Baza.& Schm.) ( Hom.: Diaspididae از ایران [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 111-112]
 • مینایی، کامبیز بال ریشکداران جنس (Haplothrips ( Thys.: Phlaeothripidaeدر منطقه شیراز [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 33-45]

ن

 • نوری، میترا گزارش کنه ی تاولزای (.Aculus semenovi ( Shevt. , Marik. & Shams از ایران [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 113-114]