نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، علی اصغر مقایسه گلخانه ای مقاومت 23 ژنوتیپ جو به شته ی روسی گندم (Diuraphis noxia ( Hom.: Aphididae [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 57-78]

ب

 • بیات اسدی، هوشنگ مطالعه رشد و نمو لارو سرخرطومی حنایی خرما (Rhnychophorus ferrugineus Oliv.(Col.: Curculionidae روی ارقام مختلف خرما در سراوان [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 1-14]
 • برومند، هوشنگ گزارش یک زیر گونه ی جدید کک نباتی از جنس Phyllotreta در موزه ی حشرات مهندس هایک میرزایانس در موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 109-110]

پ

 • پور حاجی، علیرضا مقایسه گلخانه ای مقاومت 23 ژنوتیپ جو به شته ی روسی گندم (Diuraphis noxia ( Hom.: Aphididae [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 57-78]

ح

 • حاتمی، بیژن مطالعه مقدماتی شکل شناسی ، زیست شناسی و کارآیی زنبور پارازیتویید (Encarsia pergandiella Howard ( Hym.: Aphelinidae [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 79-102]

د

 • درویش، جمشید شناسایی و معرفی پنج جنس از عنکبوتهای خرچنگی استان خراسان ( Araneae, Thomisidae) [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 15-30]

ر

 • رسولیان، غلامرضا مطالعه رشد و نمو لارو سرخرطومی حنایی خرما (Rhnychophorus ferrugineus Oliv.(Col.: Curculionidae روی ارقام مختلف خرما در سراوان [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 1-14]

ف

 • فرازمند، حسین مطالعه رشد و نمو لارو سرخرطومی حنایی خرما (Rhnychophorus ferrugineus Oliv.(Col.: Curculionidae روی ارقام مختلف خرما در سراوان [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 1-14]
 • فرآشیانی، محمد ابراهیم ارزشیابی آزمایشگاهی و صحرایی لاروکش تریفلومرون علیه ناقلین مالاریا در لانه های لاروی برنجکاری در جنوب ایران [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 45-55]

ق

 • قهاری، حسن مطالعه مقدماتی شکل شناسی ، زیست شناسی و کارآیی زنبور پارازیتویید (Encarsia pergandiella Howard ( Hym.: Aphelinidae [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 79-102]

گ

 • گل محمدزاده خیابان، نادر اولین گزارش از (Thrips hawaiiensis ( Morgan, 1913 ، برای فون بال ریشکداران ایران [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 107-108]
 • گودرزی، حمید رضا شناسایی و معرفی پنج جنس از عنکبوتهای خرچنگی استان خراسان ( Araneae, Thomisidae) [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 15-30]

ل

 • لدنی، حسین ارزشیابی آزمایشگاهی و صحرایی لاروکش تریفلومرون علیه ناقلین مالاریا در لانه های لاروی برنجکاری در جنوب ایران [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 45-55]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی زنبورهای پارازیتویید بالتوریها ( Chrysopidae ) در شیراز [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 31-44]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی گزارش سن شکارگر (Geocoris quercicola Linnavuori ( Hem.: Lygaeidae از ایران [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 103-104]

م

 • میر شمسی، امید شناسایی و معرفی پنج جنس از عنکبوتهای خرچنگی استان خراسان ( Araneae, Thomisidae) [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 15-30]
 • مقدم، معصومه معرفی یک گونه شپشک سردار گیاهی (Pinnaspis strachani ( Cooley ) ( Coccoidea: Diaspididae از ایران [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 105-106]
 • منظری، شهاب اولین گزارش از (Thrips hawaiiensis ( Morgan, 1913 ، برای فون بال ریشکداران ایران [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 107-108]