نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیلی، مرتضی بررسی زیست شناسی (Ooencyrtus cf. masii ( Hym.: Encyrtidae پارازیتوئید جدید تخم پروانه برگخوار سفید پسته ( برگخوار بنه) (Ocneriia terebinthina ( Lep.: Lymantriidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 1-5]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت شپشک کاج ( Leucapis pusilla Loew . ( Hom .: Diaspididae در استان تهران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 13-20]
 • اعتباری، کیوان اولین گزارش از وجود تریپس توت ( Pseudodendrothrips mori NIWA (Thy.: Thripidae به عنوان گونه ی جدید برای فون حشرات توتستانهای شمال ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 26-26]
 • امید، رسول بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت شپشک کاج ( Leucapis pusilla Loew . ( Hom .: Diaspididae در استان تهران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 13-20]

ب

 • برومند، هوشنگ اولین گزارش از یک گونه سخت بالپوش از جنس Luperus برای فون حشرات ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 24-24]

ت

 • تک سخن، محمدرضا اولین گزارش از وجود تریپس توت ( Pseudodendrothrips mori NIWA (Thy.: Thripidae به عنوان گونه ی جدید برای فون حشرات توتستانهای شمال ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 26-26]

ج

 • جلالی سندی، جلال اولین گزارش از وجود تریپس توت ( Pseudodendrothrips mori NIWA (Thy.: Thripidae به عنوان گونه ی جدید برای فون حشرات توتستانهای شمال ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 26-26]

ح

 • حاتمی، بیژن گزارش جدید مگس شکارچی ( Leucopis ( Leucopis ) glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera : Chamaemyiidae در ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 27-27]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی زیست شناسی (Ooencyrtus cf. masii ( Hym.: Encyrtidae پارازیتوئید جدید تخم پروانه برگخوار سفید پسته ( برگخوار بنه) (Ocneriia terebinthina ( Lep.: Lymantriidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 1-5]

ص

 • صباحی، قدرت اله بررسی زیست شناسی (Ooencyrtus cf. masii ( Hym.: Encyrtidae پارازیتوئید جدید تخم پروانه برگخوار سفید پسته ( برگخوار بنه) (Ocneriia terebinthina ( Lep.: Lymantriidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 1-5]

غ

 • غیورفر، رحیم گزارش 3 گونه موریانه جدید از ایران Microcerotermes varaminicus sp. N. Amitermes iranicus sp. N. and Amitermes Kharrazii sp. N. Isoptera:Termitidae,Termitinae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 22-22]

ق

 • قدیری راد، سعید گزارش جدید مگس شکارچی ( Leucopis ( Leucopis ) glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera : Chamaemyiidae در ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 27-27]
 • قرائی، بانک گزارش جدید مگس شکارچی ( Leucopis ( Leucopis ) glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera : Chamaemyiidae در ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 27-27]

ل

 • لدنی، حسین ارزیابی آزمایشگاهی اثر تحریک کنندگی د.د.ت و برخی پیرتروئید ها در سوشهای و مقاوم حساس به د.د.ت ( Anopheles stephensi Liston ( Diptere: Culicidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 6-12]

م

 • مقدم، معصومه گونه های جنس Planococcus Ferris در ایران Homoptera : Coccoidea : Pseudococcidae) Planococcus vovae )و بررسی مجدد گونه (Nasonov) [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 23-23]
 • مقدم، معصومه گزارش یک گونه شپشک آرد الود (Dysmicoccus brevips ( Cockerell ) ( Coccoidea: Pseudococcidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 25-25]
 • مهرپویان، پیمان ارزیابی آزمایشگاهی اثر تحریک کنندگی د.د.ت و برخی پیرتروئید ها در سوشهای و مقاوم حساس به د.د.ت ( Anopheles stephensi Liston ( Diptere: Culicidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 6-12]
 • مویدی، علی نقی (Dilar golestani sp. N. ( Neuroptera, Dilaridae گونه جدید از ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 21-21]

و

 • ویلیامز، دوگلاس جان گونه های جنس Planococcus Ferris در ایران Homoptera : Coccoidea : Pseudococcidae) Planococcus vovae )و بررسی مجدد گونه (Nasonov) [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 23-23]

ی