نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیلی، مرتضی معرفی گونه Psammotermes rajasthanicus Roonwal & Bose , 1964 منطقه چابهار ( Isoptera, Rhinotermitidae, Psammotermitinae) گونه ای جدید برای فون موریانه های ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 55-56]
 • اکبری نوشاد، شهیندخت بررسی بیولوژیک سوسک شاخک بلند ریشه خوار یونجه (.Plagionotus floralis ( Pall در استان آذربایجان شرقی [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 5-13]

ب

 • باقری زنوز، ابراهیم معرفی گونه Psammotermes rajasthanicus Roonwal & Bose , 1964 منطقه چابهار ( Isoptera, Rhinotermitidae, Psammotermitinae) گونه ای جدید برای فون موریانه های ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 55-56]

پ

 • پازوکی، علی روز پرکهای جدید برای فون ایران (I ) تکمله ای بر فهرست (Eckweiler & Hofman ( 1980 [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 25-25]
 • پرچمی عراقی، مهرداد دو بالان زیر خانواده Chrysomyinae ایران ( Diptera: Calliphoridae) [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 27-44]
 • پرچمی عراقی، مهرداد معرفی گونه (Acletoxenus formosus Loew ( Dip.: Drosophilidae , شکارگر مراحل نابالغ حشرات خانواده Aleyrodidae در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 53-53]

ت

 • تریمون، و.ج. رده بندی و انتشار گونه هاو زیر گونه های جنس (zygaena Fabricius , 1775, ( Lepidoptera: Zygaenidae در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 1-1]
 • تریمون، و.ج. زیست شناسی و بوم شناسی جنس,1775, Lepidoptera : Zygaenidae ) Zygaena Fabricius)درایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 3-3]

ر

 • رضوانی، علی شته های ریشه چغندر قند در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 45-51]

س

 • سپاسگزاریان، حسین جنس ها و گونه های خانواده (Tydeidae (Actinedida: Acaridia در جهان [دوره 15، فوق العاده 7، 1375، صفحه 1-49]

غ

 • غیور فر، رحیم معرفی گونه Psammotermes rajasthanicus Roonwal & Bose , 1964 منطقه چابهار ( Isoptera, Rhinotermitidae, Psammotermitinae) گونه ای جدید برای فون موریانه های ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 55-56]
 • غیور فر، رحیم گزارش 4 گوه موریانه جدید از ایران ( جدید برای جهان) [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 57-57]

ف

 • فرخی، شهرام معرفی گونه (Acletoxenus formosus Loew ( Dip.: Drosophilidae , شکارگر مراحل نابالغ حشرات خانواده Aleyrodidae در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 53-53]

ک

 • کاظمی، محمد حسین بررسی بیولوژیک سوسک شاخک بلند ریشه خوار یونجه (.Plagionotus floralis ( Pall در استان آذربایجان شرقی [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 5-13]
 • کرمی، م. رده بندی و انتشار گونه هاو زیر گونه های جنس (zygaena Fabricius , 1775, ( Lepidoptera: Zygaenidae در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 1-1]
 • کرمی، م. زیست شناسی و بوم شناسی جنس,1775, Lepidoptera : Zygaenidae ) Zygaena Fabricius)درایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 3-3]
 • کمالی، کریم بررسی بیولوژی کنه قهوه ای گندم Petrobia lateens Müller در شرق استان چهار محال و بختیاری [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 15-24]

ن

 • نظری، وازریک روز پرکهای جدید برای فون ایران (I ) تکمله ای بر فهرست (Eckweiler & Hofman ( 1980 [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 25-25]
 • نوربخش، سید حبیب ا... بررسی بیولوژی کنه قهوه ای گندم Petrobia lateens Müller در شرق استان چهار محال و بختیاری [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 15-24]
 • نوین، ک.م. رده بندی و انتشار گونه هاو زیر گونه های جنس (zygaena Fabricius , 1775, ( Lepidoptera: Zygaenidae در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 1-1]
 • نوین، ک.م. زیست شناسی و بوم شناسی جنس,1775, Lepidoptera : Zygaenidae ) Zygaena Fabricius)درایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 3-3]