نمایه نویسندگان

آ

پ

  • پارسی، بهمن .Tenuipa 1pus portulacae n. sp گونه جدیدی از کنه های خانواده ( Acari : Tenuipalpidae) از ایران [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 47-49]
  • پرویزی، رحیم فهرستی از شته های استان آذربایجان غربی ( THE LIST OF APHIDS OF WESTERN AZARBAYEJAN ( HOMOPTERA: APHIDIDAE [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 43-44]

خ

  • خسرو شاهی، مهدی .Tenuipa 1pus portulacae n. sp گونه جدیدی از کنه های خانواده ( Acari : Tenuipalpidae) از ایران [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 47-49]

ر

  • رضوانی، علی معرفی پنج گونه شته از دو جنس Staticobium Mordv . , Protaphis CB, برای فون ایران [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 15-16]
  • رضوانی، علی فهرستی از شته های استان آذربایجان غربی ( THE LIST OF APHIDS OF WESTERN AZARBAYEJAN ( HOMOPTERA: APHIDIDAE [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 43-44]

ص

  • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران( 14) خانواده NAUCORIDAE FALLIN 1814 [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 45-46]

غ

  • غدیری، ولی اله بررسی خصوصیات بیولوژیک کک چغندر قند ( Chaetocnema tibialis ILL. ( Col. Chrysome 1 idea در کرج [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 1-14]

ف

  • فرید، احمد .Tenuipa 1pus portulacae n. sp گونه جدیدی از کنه های خانواده ( Acari : Tenuipalpidae) از ایران [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 47-49]

م

  • میرزایانس، هایک معرفی ملخ شاخک بلند (.Decorana capitata ( Uv در منطقه گرگان [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 37-42]