نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامی، عبدالحسین نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 1-13]
 • اقتدار، عباداله بیواکولوژی شپشک نخودی .EULECANIUM CORYLI L و روش مبارزه با آن در استان فارس [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 39-44]

ب

 • برومند، هوشنگ. اولین گزارش علمی از وجود سه گونه از خانواده BRUCHIDAE در ایران [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 77-78]
 • بهادر، محمود معرفی گونه ای از آفات گندم بنام شپشک ریشه گندم (. Porphyrophora tritici Bod) [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 29-37]

ح

 • حاتمی، بیژن اخطار دهنده های شیمیائی در د نیای حشرات Chemical Signals in the world of insects [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 67-76]
 • حیدری، حسین کلید شناسائی گونه های مختلف ( SUARIUS , CHRYSOPA ( NEUROPTERA : CHRYSOPIDAE جمع آوری شده در ایران [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 47-54]

د

 • داروغه، حسن غدد بویائی در سن ها [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 55-66]
 • دانش، داریوش نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 1-13]

س

 • سپاهی، علیرضا نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 1-13]
 • سید الاسلامی، حسین نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 1-13]

ش

ص

 • صفر علیزاده، محمد حسن معرفی گونه ای از آفات گندم بنام شپشک ریشه گندم (. Porphyrophora tritici Bod) [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 29-37]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (13) خانواده PYRRHOCORIDAE FIEBER 1861 [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 45-46]

ک

 • کمالی، کریم فهرست فون محصولات انباری در ایران [دوره 9، فوق العاده 5، 1367، صفحه 1-47]

م

 • مدرس اول، مهدی شناسائی و تعیین فون ناجوربالان منطقه ی اردبیل و باغ تحقیقاتی دانشگاه تبریز در مغان [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 15-28]
 • میرزایانس، هایک شناسایی فون سوسری‌های ایران [دوره 9، فوق‌العاده 4، 1365، صفحه 1-134]