نمایه نویسندگان

ز

  • زعیم، مرتضی سطح حساسیت لارو Anopheles stephensi به ( Bacillus thuringiensis (serotype H-14 [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 19-25]
  • زعیم، مرتضی اثر Bacillus thuringiensis H- 14 بر روی لارو آنوفل ها در محیط های زیست طبیعی در جنوب ایران ( کازرون ، فارس) [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 45-52]

ص

  • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (12) خانواده CIMICIDAE Latri11e 1804 [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 27-29]

ع

  • عبائی، منصور پروانه برگخوار انجیر( Ocnerogyia Amanda stgr. ( Lep., : Lymantriidae وروش مبارزه با آن در استان فارس [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 31-44]

ف

  • فاضلی، محمد جواد پروانه برگخوار انجیر( Ocnerogyia Amanda stgr. ( Lep., : Lymantriidae وروش مبارزه با آن در استان فارس [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 31-44]

ل

  • لدنی، حسین سطح حساسیت لارو Anopheles stephensi به ( Bacillus thuringiensis (serotype H-14 [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 19-25]
  • لدنی، حسین اثر Bacillus thuringiensis H- 14 بر روی لارو آنوفل ها در محیط های زیست طبیعی در جنوب ایران ( کازرون ، فارس) [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 45-52]

م

  • مدرس اول، مهدی جمع آوری و تعیین فون سرخرطومی های یونجه و اسپرس در منطقه ی اردبیل [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 1-17]
  • معتبر، منصور سطح حساسیت لارو Anopheles stephensi به ( Bacillus thuringiensis (serotype H-14 [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 19-25]
  • معتبر، منصور اثر Bacillus thuringiensis H- 14 بر روی لارو آنوفل ها در محیط های زیست طبیعی در جنوب ایران ( کازرون ، فارس) [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 45-52]