نمایه نویسندگان

آ

  • آسمار، مهدی اولین گزارش از وجود زیر گونه کیک (STENOPONIA TRIPECTINATA SPINELLOSA JORDAN 1958 ( SIPHONAPTERE: STENOPONIINAE در ایران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 3-8]

ب

  • برومند، هوشنگ بررسی تکمیلی مرفولوژی سر خرطومی هندوانه در ایران Acythopeus curvirostris persicus Thompson ( Col.- Curculionidae, Calandrinae) [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 47-56]

پ

  • پیازک، نورایر اولین گزارش از وجود زیر گونه کیک (STENOPONIA TRIPECTINATA SPINELLOSA JORDAN 1958 ( SIPHONAPTERE: STENOPONIINAE در ایران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 3-8]
  • پازوکی، علی مشخصات مرفولوژیک کرم سبز برگخوار برنج ( Naranga aenescens Moore ( Lep., Noctuidae [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 9-17]

ح

  • حجت، سید حسین کلید شناسائی گونه های RHOPALOSIPHUM KOCH و مشخصات گونه های جنس SCHIZAPHIS BÖRNER در ایران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 57-67]

خ

  • خرازی پاکدل، عزیز معرفی پروانه کرم سبز برگخوار برنج( Naranga aenescens ( Moore) ( Lep., Noctuidae وبررسی زیست شناسی آن در مازندران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 19-39]

ر

  • راثی پور، احمد بررسی اثر گلوکز و فروکتوز در رشد و تکامل مراحل مختلف زیستی پروانه کرم ساقه خوار ذرت (Ostrinia nubilalis Hb. (Lep., Pyralidae [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 69-79]

ص

  • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران( 10 ) خانواده LEPTOPODIDAE Costa 1847 کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران( 11 ) خانواده HEBRIDAE Amyot & Serville 1843 [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 41-41]

ع

  • علومی صادقی، حسن معرفی پروانه کرم سبز برگخوار برنج( Naranga aenescens ( Moore) ( Lep., Noctuidae وبررسی زیست شناسی آن در مازندران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 19-39]

ک

  • کریمی، یونس اولین گزارش از وجود زیر گونه کیک (STENOPONIA TRIPECTINATA SPINELLOSA JORDAN 1958 ( SIPHONAPTERE: STENOPONIINAE در ایران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 3-8]