نمایه نویسندگان

آ

 • آزمایش فرد، پروانه بررسی دو گونه زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار نارون و کاربرد آنها در تقلیل انبوهی جمعیت میزبان در کرج [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 21-31]

ا

 • ایستاپ، ویکتور کلید شناسائی جنس های شته های بکرزای خانواده های (CHAITOPHORIDAE , CALLAPHIDIDAE ( HOM.: APHIDOIDEA در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 13-20]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی دو گونه زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار نارون و کاربرد آنها در تقلیل انبوهی جمعیت میزبان در کرج [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 21-31]
 • اسماعیلی، مرتضی دینامیسم جمعیت شته های ینجه و عوامل کنترل کننده آنها در کرج [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 41-62]

ب

 • برخورداری، محمد جمع آوری و بررسی های مقدماتی فون درختان گز در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 7-8]

ح

 • حجت، سید حسین کلید شناسائی جنس های شته های بکرزای خانواده های (CHAITOPHORIDAE , CALLAPHIDIDAE ( HOM.: APHIDOIDEA در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 13-20]

ص

 • صامت، خلیل جمع آوری و بررسی های مقدماتی فون درختان گز در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 7-8]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (7) خانواده (Hydrometridae Billberg (1820 کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران ( 8) خانواده ( Belostomatidae Leach ( 1815 کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران ( 9) خانواده (Ochteridae Kirkaidy ( 1906 [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 33-40]

ف

 • فرزانه، احمد جمع آوری و بررسی های مقدماتی فون درختان گز در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 7-8]

ک

م

 • مروان، پ. شناسائی سوسکهای CARABIDAE ایران (8) [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 9-11]
 • منجمی، نزهت دینامیسم جمعیت شته های ینجه و عوامل کنترل کننده آنها در کرج [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 41-62]