نمایه نویسندگان

ا

  • اسماعیلی، مرتضی ارزیابی تله های نوری، طعمه ای و فرومونی ماده در جلب پروانه های کرم به .EUZOPHERA BIGELLA ZELL در باغهای کرج [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 1-13]

ب

  • بادر، کارل یازدهمین اطلاعیه درباره بررسی زیای کنه های آبزی ایران گونه جدید Sperchon ( Mixosperchon afzalipouri nov. spec [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 55-55]
  • باقری زنوز، ابراهیم اثر اشعه گامای کبالت شصت روی شپشه آرد ( TRIBOLIUM CONFUSUM DUV. (COL. TENEBRIONIDAE) [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 15-21]

ت

  • تیرگری، سیاوش پراکندگی ، وفور و کلید شناسائی خانواده های سنجاقک های ایران بالغین ( ODONATA, INSECTA ) [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 49-54]

س

  • سپاسگزاریان، حسین یازدهمین اطلاعیه درباره بررسی زیای کنه های آبزی ایران گونه جدید Sperchon ( Mixosperchon afzalipouri nov. spec [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 55-55]

ص

  • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (5) خانواده PENTATOMIDAE زیر خانواده PENTATOMINAE [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 23-29]
  • صفوی، محمد کلید شناسائی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران (6) خانواده CYDNIDAE [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 31-34]

ع

  • علومی صادقی، حسن ارزیابی تله های نوری، طعمه ای و فرومونی ماده در جلب پروانه های کرم به .EUZOPHERA BIGELLA ZELL در باغهای کرج [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 1-13]

م

  • منجمی، نزهت مطالعات مقایسه ای بین دو نژاد زنبورپارازیت شته ها (Aphelinus asychis Walk. ( Hym . Aphelinidae [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 35-48]