نمایه نویسندگان

ب

ث

ر

 • راچلی، توماس بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران ( مقاله 11) مناطق جدید جمع آوری پروانه Melitaea sarvistana Wiltshire و همچنین شرح شناسائی حشره ماده [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 13-13]
 • روزه، ک. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران یک زیر گونه پروانه جدید Agrodiaetus rjabovi Forster Lepidoptera : Arctiidae (مقاله 7) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 11-11]
 • روزه، ک. یک جنس جدید از Lycaenidae ( مقاله 8) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 11-12]
 • روزه، ک. دو زیر گونه جدید از Plebejus Loewii Zeller از جنوب ایران ( مقاله نهم) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 12-12]

ش

 • شوریان، ک. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران یک زیر گونه پروانه جدید Agrodiaetus rjabovi Forster Lepidoptera : Arctiidae (مقاله 7) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 11-11]
 • شوریان، ک. یک جنس جدید از Lycaenidae ( مقاله 8) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 11-12]
 • شوریان، ک. دو زیر گونه جدید از Plebejus Loewii Zeller از جنوب ایران ( مقاله نهم) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 12-12]

ص

 • صامت، خلیل اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 15-16]

ط

 • طالبی جهرمی، خلیل بررسی اندازه گیری باقیمانده حشره کش دیازینون در میوه خیار با استفاده از کروماتوگرافی با گاز [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 23-29]

ع

 • عشقی، نصرت الله آنوفلس مولتی کولور ANOPHELES MULTICOLOR Cambouliu , 1902 و اهمیت آن در انتقال بیماری مالاریا در ایران [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 17-22]

ف

 • فرزانه، احمد اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 15-16]

م

 • مراد اسحقی، محمد جواد بررسی اندازه گیری باقیمانده حشره کش دیازینون در میوه خیار با استفاده از کروماتوگرافی با گاز [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 23-29]
 • مروان، پ. شناسائی فون حشرات CARABIDAE ایران (7) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 7-9]