نمایه نویسندگان

آ

 • آقا محمدی، اکبر وجود میاز ( WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ( Schiner ) ( DIPTERA: SARCOPHAGIDAE در گوسفندان ایران [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 7-12]

ا

 • ابرت، گونتر برسیهائی در زمینه شناسائی SPHINGES , BOMBYCES ایران ( مقاله اول) گونه ها و فرمهای دو جنس( DEILEPHILA, BERUTANA( LEP. SPHINGIDAE [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 85-86]
 • ابرت، گونتر بررسیهائی در زمینه شناسائی SPHINGES , BOMBYCES ایران ( مقاله دوم) یک گونه جدید از جنس TETHEA در ایران (LEP. THYATIRIDAE) [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 87-87]

ب

 • برومند، ه. فهرستی از حشرات استان فارس [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 101-102]

پ

 • پازوکی، علی ژنیتالیای نر پروانه ها و ارزش طبقه بندی آن [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 13-43]

ت

 • تیرگری، سیاوش وجود میاز ( WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ( Schiner ) ( DIPTERA: SARCOPHAGIDAE در گوسفندان ایران [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 7-12]

ج

 • جانبخش، بیژن وجود میاز ( WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ( Schiner ) ( DIPTERA: SARCOPHAGIDAE در گوسفندان ایران [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 7-12]

ر

 • رجبی، غ. فهرستی از حشرات استان فارس [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 101-102]
 • رجبی، غلامرضا اثر شیوه های متفاوت ازدیاد درختان میوه در جلب حشرات چوبخوار [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 3-5]
 • رمودیه، ج. اهمیت پژوهشهای اکولوژیک در پیکار بیولوژیک بوسیله میکرو ارگانیسمهای بیماریزای حشرات [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 49-57]
 • روزه، ک. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران (مقاله هشتم) نکاتی چند درباره MELEAGERIA DAPHNIS MARCIDA Led [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 83-83]

ز

 • زعیری، م. فهرستی از حشرات استان فارس [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 101-102]
 • زعیری، مصطفی معرفی سوسک (.PROPOMACRUS BIMUCRONATUS (Pall از خانواده SCARABAEIDAE [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 93-100]
 • زیگبرت واگنر، پ. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران ( مقاله پنجم ) MELANARGIA EVARTIANI ( گونه ای جدید از شمال ایران) [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 81-81]

س

ش

 • شروفت، گرهارد اثرات ثانوی قارچکشها روی تغییر جمعیت کنه های گیاهی [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 61-62]
 • شوریان، ک. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران (مقاله هشتم) نکاتی چند درباره MELEAGERIA DAPHNIS MARCIDA Led [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 83-83]
 • شوربل، ج. آلودگی آبها به آفت کشها خطری است برای موجودهای زنده [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 59-60]

ص

 • صفوی، محمد اهمیت پژوهشهای اکولوژیک در پیکار بیولوژیک بوسیله میکرو ارگانیسمهای بیماریزای حشرات [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 49-57]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (4) ( خانواده PENTATOMIDAE) [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 89-91]

ع

 • عبائی، منصو ر معرفی سوسک (.PROPOMACRUS BIMUCRONATUS (Pall از خانواده SCARABAEIDAE [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 93-100]
 • علومی صادقی، حسین اثر حالات مختلف ماه در پرواز و تخم گذاری پروانه کرم ساقه خوار ذرت (OSTRINIA NUBILALIS ( Hübner ) (LEP., PYRALIDAE [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 63-73]

ک

م

 • مارش، یاروسلاو معرفی یک گونه جدید از MANTICHORA Fabr [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 105-106]
 • میرزایانس، ه. فهرستی از حشرات استان فارس [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 101-102]
 • مروان، پ. گونه های جدید سوسکهای CARABOIDEA از ایران (6) [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 45-47]

ه

 • هاشمی، ع. فهرستی از حشرات استان فارس [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 101-102]