اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سعید محرمی پور

فیزیولوژی حشرات گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/moharami
moharamimodares.ac.ir
(+98) 21 48 29 23
0000-0001-8389-8861