اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر طالبی کهدویی

رده بندی حشرات، مهار زیستی گروه حشره شناسی کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/talebia
talebiamodares.ac.ir
+98 (21) 48 29 2173
0000-0001-5749-6391


Google Scholar

Researchgate

Linkedin

CV

 

علایق تحقیقاتی اینجانب کنترل بیولوژیک آفات و رده بندی بال غشائیان است. در سال های 2012 تا 2016 عضو هیات مدیره انجمن حشره شناسی ایران بودم. از سال 1399 به عنوان رئیس انجمن حشره شناسی ایران انتخاب شدم. در حال حاضر  مدیر مسئولی مجله Journal of Entomological Society of Iran را به عهده دارم. در سال های 2014 تا 2018 ریاست دانشکده کشاورزی را به عهده داشتم.