اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

جعفر محقق نیشابوری

بوم شناسی حشرات مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Jafar_MohagheghNeyshabouri
jafar.mohagheghyahoo.com
(+98) 21 22 40 30 12
0000-0003-0889-2472