اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

یعقوب فتحی‌پور

بوم شناسی حشرات گروه حشره‌ شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~fathi
fathimodares.ac.ir
+98 (21) 48 29 23 01
0000-0002-7963-5409