اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مسعود امیرمعافی

بوم شناسی حشرات بخش تحقیقات سن گندم، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/mamirmaafi
mamirmaafigmail.com
+98 990 206 2864
0000-0002-8636-4299