اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

احد صحراگرد

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

guilan.ac.ir/~sahragard
sahragardguilan.ac.ir
+98 (13) 33 69 02 82
0000-0002-5805-6416