اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مهران غزوی

بیماری شناسی حشرات، ملخ شناسی بخش حشره شناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/mghazavi
mehr729yahoo.com
(+98) 21 22 40 30 12
0000-0003-2503-3135