اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر طالبی کهدویی

رده بندی حشرات، مهار زیستی گروه حشره شناسی کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/talebia
talebiamodares.ac.ir
+98 (21) 48 29 2173
0000-0001-5749-6391

h-index: 28  

Google Scholar

Researchgate

Linkedin

CV

 

علایق تحقیقاتی اینجانب کنترل بیولوژیک آفات و رده بندی بال غشائیان است. در سال های 2012 تا 2016 عضو هیات مدیره انجمن حشره شناسی ایران بودم. از سال 1399 به عنوان رئیس انجمن حشره شناسی ایران انتخاب شدم. در حال حاضر  مدیر مسئولی مجله Journal of Entomological Society of Iran را به عهده دارم. در سال های 2014 تا 2018 ریاست دانشکده کشاورزی را به عهده داشتم.

سردبیر

جواد کریمی

بیماری شناسی حشرات گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/jkb
jkbum.ac.ir
09111700817
0000-0003-0199-0029

h-index: 14  

Google Scholar

Researchgate

Mendeley

Linkedin

Linkedin

Javad Karimi is a professor of insect pathology at the Ferdowsi University of Mashhad (FUM) (2008- now) who graduated from the University of Tehran (2007). His academic teaching and research interest focuses on insect pathogens as biocontrol agents with special reference to entomopathogenic nematodes (EPNs) (including their symbiotic bacteria) and insect parasitic nematodes. He has an international approach to research and most of his works result from shared projects with scientists from the USA, Canada, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland, Turkey, China, South Africa, and other countries. He edited a book for biological control of insects and mites in Iran which was published by Springer. He is the author of more than 70 papers and has presented at some international congresses like SIP, IOBC, ESA, and ESN as well as IPPC. During his career, he has supervised seven Ph.D. students and 30 MSc students, and three postdoc researchers.

دبیر تخصصی

احد صحراگرد

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

guilan.ac.ir/~sahragard
sahragardguilan.ac.ir
+98 (13) 33 69 02 82
0000-0002-5805-6416

h-index: 14  

یعقوب فتحی‌پور

بوم شناسی حشرات گروه حشره‌ شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~fathi
fathimodares.ac.ir
+98 (21) 48 29 23 01
0000-0002-7963-5409

h-index: 39  

علیرضا صبوری

کنه‌شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saboori/?lang=en-gb
sabooriut.ac.ir
(+98) 26 32 81 92 56
0000-0002-3101-1330

h-index: 20  

شهاب منظری

سیستماتیک حشرات بخشتحقیقات رده بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

www.researchgate.net/profile/Shahab-Manzari
manzarisgmail.com
+98 (0)21 22427037
0000-0003-3874-6564

h-index: 11  

مهدی اسفندیاری

سیستماتیک حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

agri.scu.ac.ir/en/~esfandiari
esfandiariscu.ac.ir
(+98) 916 309 1998
0000-0002-0949-5180

h-index: 8  

علیرضا سازمند

انگل شناسی گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/en/~alireza.sazmand
alireza_sazmandyahoo.com
00989133533595
0000-0002-8450-2993

h-index: 19  

Dr. Alireza Sazmand is Assistant Professor of Parasitology and Parasitic Diseases at Department of Pathobiology, Bu-Ali Sina University in Iran. He completed a PhD in Veterinary Parasitology from University of Veterinary Medicine Vienna, Austria in 2016 on molecular epidemiology of vector-borne pathogens of camels. He holds DVM (2011) from Chamran University, Ahvaz, Iran. Dr. Sazmand has published +100 book chapters and articles in peer-reviewed journals. He is also supervising postgraduate students. He is editor for several international journals. His main focus in research are molecular epidemiology of zoonotic vector-borne parasitoses. 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Alireza_Sazmand/

مار فرر سوای

رده بندی بال غشاییان گروه جانورشناسی ف دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه والنسیا، اسپانیا

www.researchgate.net/profile/Mar-Ferrer-Suay-2
mar.ferreruv.es
0000-0002-1509-2724

h-index: 11  

حسین مددی

اکولوژی شکارگرها گروه گیاه پزشکی، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران

basu.ac.ir/en/~hmadadi
hossein.madadi413gmail.com
00989183149383
0000-0002-7868-3468

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

رندی گاگلر

مدیریت ناقلین، حشره شناسی پزشکی، کنترل میکروبی آفات مرکز زیست شناسی ناقلین، دانشگاه راتگرز، نیوجرسی، ایالات متحده

entomology.rutgers.edu/personnel/randy-gaugler.html
gauglersebs.rutgers.edu
848 932 9341

h-index: 56  

Google Scholar

Researchgate

Linkedin

رندی گاگلر در همایش صد سالگی نماتودهای بیمارگر حشرات که در اردیبهشت 1403 در اسپانیا برگزار شد ارایه ای داشت که حود این ارایه را واپسین سحنرانی علمی خود نامید. لینک این ارایه اینجا قرار گرفت.

CV: https://entomology.rutgers.edu/personnel/randy-gaugler.html

سین چی

اکولوژی حشرات ، اکولوژی نظری گروه حشره شناسی دانشگاه ملی چونگ سینگ، تای چونگ، تایوان

140.120.197.173/Ecology/
hsinchidragon.nchu.edu.tw
0000-0001-8130-0248

h-index: 36  

جعفر محقق نیشابوری

بوم شناسی حشرات مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Jafar_MohagheghNeyshabouri
jafar.mohagheghyahoo.com
(+98) 21 22 40 30 12
0000-0003-0889-2472

h-index: 14  

آنتونیو بیوندی

IPM، سم شناسی، آفات مهاجم، بیوکنترل دانشگاه کاتانیا، کاتانیا، ایتالیا

www.di3a.unict.it/docenti/antonio.biondi
antoniobiondictgmail.com
0000-0002-1982-7716

h-index: 45  

RG

Google Scholar

University page

Antonio Biondi è professore Ordinario in Entomologia Generale e Applicata (AGR/11) e Coordinatore del PhD Course in Agricultural, Food and Environmental Science. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, presso l'Università degli Studi di Catania con voti 110/110 e lode, e il dottorato di ricerca internazionale in Tecnologie Fitosanitarie e Difesa degli Agro-Ecosistemi presso lo stesso Ateneo (2009-2012). Ha frequentato l'Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) (Moncada, Spagna), e l’University of Minnesota (MN, USA). Ha svolto un periodo post-doc presso l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) (Sophia-Antipolis, Francia) e l'University of California, Berkeley (CA, USA). È stato Ricercatore a Tempo Determinato (Tipo A)-Scientific Independence  for Young Researchers (SIR) presso il Di3A dell'Università di Catania (2015-18). Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo B (2018-21) e professore associato (2021-2023) presso lo stesso dipartimento.

Durante il suo periodo di formazione e di ricerca, ha partecipato a numerosi Convegni nazionali ed internazionali, quale relatore su invito e non, e ha preso parte a svariati progetti di ricerca a carattere locale, nazionale e internazionale su tematiche relative al controllo sostenibile di insetti fitofagi delle colture agrarie. I prodotti della ricerca scientifica svolta sono pubblicati in varie riviste internazionali (H-index: 40), il cui rilevante impatto globale è valso il titolo annuale di Highly cited researcher dal 2019.

Da diversi anni, ricopre la funzione di Editore per diverse riviste scientifiche internazionali del circuito WoS-Scopus ad alto impatto, nonché di Revisore di prodotti scientifici e di Valutatore di proposte di progetti di ricerca. Attualmente ricopre il ruolo di Editor in Chief per il Journal of Pest Science. Tra il 2018 e il 2022, è stato membro del comitato di esperti per i rischi biologici per la salute delle piante della French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES). Socio ordinario della Società Entomologia Italiana, Sezione di Entomologia Agraria.

 

لوکاس استلینسکی

اکولوژی شیمیایی، مدیریت آفات ، ناقلین و رفتار شناسی مرکز آموزشی و پژوهشی مرکبات و گروه حشره شناسی و نماتودشناسی، دانشگاه فلوریدا، ایالات متحده

crec.ifas.ufl.edu/people/faculty/lukasz-stelinski/
stelinskiufl.edu
+1 (863) 956-8851
0000-0002-3239-3035

h-index: 47  

My research focuses on development of integrated management strategies for insect pest control. Although citrus is the focal commodity for my current research program, I extensively collaborate with colleagues on research projects involving insect pests of temperate tree fruit, small fruit (both temperate and tropical), as well as in other agricultural commodities such as ornamental plants and vegetables. My research interests include both principles-level fundamental questions as well as practical applied questions geared toward providing solutions to major problems facing a diversity of agricultural commodities. My philosophy is to meld basic and applied research as a single pursuit. My approach is to conduct research on the behavior and ecology of insects and subsequently develop biorational management solutions. Current ongoing projects include: 1) development of behavior modifying chemicals, including attractants and repellents, for pest control with a focus on but not exclusive to citrus pests, 2) toxicological investigations of insect growth regulators, 3) quantitative measurement of pest movement patterns and dispersal behavior in relation to management practices, 4) identification of herbivore induced volatile emissions from plant roots that recruit entomopathogenic nematodes, 5) development and optimization of mating disruption technologies for moth pests, 6) enhancement of biological control by identification and development of recruitment pheromones and kairomones for natural enemies, 7) pesticide resistance management, 8) development of antifeedants to prevent plant pathogen transmission by insect vectors, 9) pheromone-mediated multitrophic parasitoid-prey interactions, 10) insect sensory physiology as it relates to pheromone and kairomone perception, and 11) optimization of pesticide spray technologies.

Specialization

Applied Chemical Ecology, Insect Behavior and Sensory Physiology, Plant-Insect Interactions, Integrated Pest Management, Insect Vector-Pathogen Interactions, Pest Management in Citrus

مسعود امیرمعافی

بوم شناسی حشرات بخش تحقیقات سن گندم، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/mamirmaafi
mamirmaafigmail.com
+98 990 206 2864
0000-0002-8636-4299

h-index: 8  

پنگ هان

حشره شناسی کشاورزی، بیوکنترل، اکولوژی، مدیریت دانشکده اکولوژی و علوم محیط زیست، دانشگاه یونان، چین

penghanynu.edu.cn
0000-0002-5941-9362

h-index: 32  

RG

 

Biography

Dr. Peng Han is a professor and research scientist from Yunnan University (China), the head of the lab "EEBIM" - (Ecological Entomology and Biological Invasion Management). The research key words of him lab include: Entomology; Insect ecology; Bottom-up effect, top-down effects and indireaction interactions in "Soil-crop-insect pests-natural enemies" multitrophic interactions; Chemical ecology; Plant defense priming; Invasive insect pest management; Development of "Multi-dimensional Managment of Multiple pests (3M)" theoretical framework.

He started his PhD study in Université Côte d’Azur (formerly named as Université Nice Sophia Antipolis) under the supervision of Dr. Nicolas Desneux (together with Dr. Eric Wajnberg and Dr. Anne-violette Lavoir) in France in 2011. Since then, he developed a series of manipulative experiments to explore the bottom-up effects of nitrogen inputs on “tomato-insect pests-natural enemies” multitrophic interactions, the indirect interactions as well as the biological control of Tuta absoluta. He then worked as a visiting research associate in INRAe Sophia Antipolis from 2014 to 2017. In 2017, he started to work as a full researcher in Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences (XIEG-CAS). He led one CAS-STS project “IPM of Tuta absoluta in Xinjiang”, one international project “IPM of Tuta absoluta in Tajikistan” as well as one NSFC project "Multitrophic interactions and impacts on pest managment". At the end of 2021, he moved to Yunnan University as the PI for the new lab “EEBIM”. He has published over 40 scientific papers with some key ones in Annual Review of Entomology, Journal of Ecology, Journal of Chemical Ecology, Journal of Pest Science and Entomologia Generalis. Notably, Dr. Han has led one review article on Tuta absoluta in Asia (Han et al. 2019), and co-led one review article on IPM of Tuta absoluta worldwide (Desneux et al. 2022). While Dr. Han is a regular reviewer for more than 10 journals, he also serves as the editorial member of Journal of Pest Science and Entomologia Generalis.

علیرضا بندانی

فیزیولوژی حشرات گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~abandani
abandaniut.ac.ir
+98-26-32 81 87 05
0000-0002-1766-9355

h-index: 29  

شالوا بارجاز

رده بندی، تنوع زیستی و تبار شناسی موسسه جانورشناسی، دانشگاه ایالتی ایلیا،تفلیس، گرجستان

faculty.iliauni.edu.ge/engi/shalva-barjadze/?lang=en
shalva.barjadzeiliauni.edu.ge
(+995) 599 26 60 83
0000-0001-8992-4987

h-index: 8  

ابراهیم ابراهیمی

سیستماتیک حشرات بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسة تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Ebrahim_Ebrahimi
eebrahimiyahoo.com
+98 21 22 40 30 12
0000-0002-0970-1394

h-index: 7  

دیمیتروس کونتودیماس

Biocontrol; Insect Ecology گروه حشره شناسی و جانورشناسی کشاورزی ، موسسه بیماری شناسی گیاهی، آتن، یونان

www.researchgate.net/profile/Dimitrios-Kontodimas
d.kontodimasbpi.gr
+302108180221
0000-0002-8298-0721

h-index: 24  

Dr Dimitrios Ch. Kontodimas was born at November 1971 in Athens. He completed his B.Sc. at Agricultural University of Athens (1995) and his Ph.D. (2003) in Entomology at the same University.  He is employed as Head Research Scientist at Benaki Phytopathological Institute (B.P.I.), Department of Entomology & Agricultural Zoology and he is Head of Laboratory of Agricultural Entomology. In addition he was teacher of “Plant Protection in Viticulture” in Technological Educational Institution of Athens and “Integrated Management of arthropods” in Msc of Sustainable Agriculture in Business in International University of Greece.

رضا طلایی حسنلویی

مهار زیستی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rtalaei
rtalaeiut.ac.ir
(+98) 912 567 7141
0000-0002-2960-7135

h-index: 15  

حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/hranjbaraghdampazighoei
hrap1388gmail.com
+98 21 22 40 30 12
0000-0001-5603-6924

h-index: 7  

معصومه ضیائی

سم شناسی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

agri.scu.ac.ir/~m.ziaee
m.ziaeescu.ac.ir
(+98) 914 186 5485
0000-0002-8133-1789

h-index: 14  

جلال جلالی سندی

فیزیولوژی حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

staff.guilan.ac.ir/jalali/index.php?a=0&lg=1
jjalaliguilan.ac.ir
+989113309574
0000-0002-4917-1068

h-index: 23  

بهرام ناصری

اکوفیزیولوژی حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

isid.msrt.ir/17031
bnaseriuma.ac.ir
+98 9142857597
0000-0001-5821-0957

h-index: 22  

https://www.webofscience.com/wos/author/rid/JLT-9702-2023
https://www.researchgate.net/profile/Bahram-Naseri-3
https://scholar.google.com/citations?user=JAR5OHcAAAAJ&hl=en

cv link

دبیر تخصصی

آری فرجی

حشره شناسی پزشکی واحد مدیریت پشه ، سالت لیک، یوتا ، ایالات متحده
دانشگاه یوتا، یوتا، ایالات متحده

www.slcmad.org
aryslcmad.org
+1 801-355-9221
0000-0002-7372-0346

h-index: 25  

Google Scholar

ResearchgatePast President of American Mosquito Control Association (2020-2021)

http://www.mosquito.org 

اعضای هیات تحریریه

آزاده کریمی ملاطی

اکولوژی حشرات گروه گیاه پزشکی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

scholar.google.com/citations?user=SVr7Z1sAAAAJ&hl=en
a_karimiguilan.ac.ir
00989153025865
0000-0002-0290-3946

h-index: 9  

محمد امین جلالی

اکولوژی و کنترل بیولوژیک گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر، رفسنجان، ایران

scholar.google.com/citations?user=Wtl7IpsAAAAJ&hl=en
jalali1353yahoo.com
+98 917 119 4962
0000-0003-4034-541X

h-index: 14  

فاطمه یاراحمدی

سم شناسی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،باوی، خوزستان، ایران

faculty.asnrukh.ac.ir/yarahmadi/en
fa_yarahmadiyahoo.com
+98-61-25 36 24 52
0000-0002-8206-4715

h-index: 9  

جهانگیر خواجه علی

سم شناسی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

khajehali.iut.ac.ir/
khajealicc.iut.ac.ir
+98 31 33913403
000-0002-3042-028X

h-index: 17  

Academic Position:

Associate Professor

Academic Degree:

Bsc: Plant Protection, 1994, Isfahan University of Technology, IRAN.


Msc: Agricultural Entomology, 1997, Tarbiat Modarres University, IRAN.

 

PhD: Insect Toxicology and Physiology , 2010, Ghent University, Belgium

Theses Title:

Msc Thesis: Leafhopper fauna (Homoptera: Cicadellidae) of potato fields in Isfahan and Fereidan.

 

PhD Thesis: Mechanisms of acaricide resistance in strains of Tetranychus urticae: a genetic, biochemical and molecular approach.

نجمه صاحب زاده

ژنتیک حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

profile.uoz.ac.ir/resume/n.sahebzadeh
najmeh.sahebzadehgmail.com
+98-54--31232125
0000-0001-5736-1702

h-index: 10  

دستیار سردبیر

آزاده فرازمند

اکولوژی و کنترل بیولوژیک، شکارگری کنه ها بخش جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=SMK36acAAAAJ&hl=en
farazmand_ayahoo.com
+98-9120561254
0000-0002-4107-8424

h-index: 9  

سید احسان ترابی

سم شناسی گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران، کرج، ایران

eh_torabiut.ac.ir
00982632224022

h-index: 6  

زهرا تازرونی

بیوکنترل بخش کنترل بیولوژیک، شرکت گلسم گرگان و رهااندیش کاوان، الهیه، خزر شمالی، نبش کوچه معینی، پلاک ۱۸، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=pIhSAl8AAAAJ&hl=en
ztazerouniyahoo.com
00989139716723
0000-0002-9823-5646

h-index: 6  

cv link

دبیر موسس

هایک میرزایانس

سیستماتیک حشرات موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

mirzayansiripp.ac.ir


Hayk Mirzayans ( هایک میرزایانس; Հայկ Միրզաեանս; 1920 – April 2, 1999)

استاد، محقق و مدرس گران  مایه، هایک میرزایانس، در 1299ش در قزوین دیده به جهان گشود. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در این شهرستان، به دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران راه یافت و در 1324ش، پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به استخدام وزارت کشاورزی درآمد

میرزایانس با بهره  گیری از تجربیات علمی سه استاد روس ـ پروفسور الکساندروف، چواخین و کریوخینـ نخستین مرکز تحقیقات حشره  شناسی را در ایران پایه  گذاری کرد.

زنده  یاد میرزایانس از همان روزهای نخست با جدیت و پشتکاری کم  نظیر و قابل ستایش و تحمل رنج سفر  های طولانی به اقصا نقاط کشور، آن هم با امکانات مالی کم و مشکلات ارتباطی آن زمان، اقدام به جمع  آوری و بررسی حشرات مختلف کرد. او با گردآوری اولین نمونه  ها مجموعۀ عظیمی از حشرات مختلف را گردآوری کرد که امروزه تعداد آن از چهار میلیون نمونه فراتر رفته است.

آشنایی ایشان با چندین زبان خارجی از جمله روسی، فرانسه و انگلیسی سبب شد که با همکاری و ارتباط با موزه  های معروف حشره  شناسی جهان و همچنین، حشره  شناسان مشهور موزه  ای غنی و کتابخانه  ای ارزشمند از خود به یادگار گذارد.

هایک میرزایانس از اعضای فعال  و پرتلاش و تأثیرگذار انجمن حشره  شناسی ایران و از پایه  گذاران آن در 1344ش بود. با تأسیس این انجمن بزرگ  ترین آرزوی علاقه  مندان و متخصصان حشره  شناسی به واقعیت پیوست. مهندس میرزایانس نزدیک به دو دهه در هیئت رئیسه و در سمت دبیری نشریۀ انجمن حشره  شناسان ایران، با نام نامۀ انجمن، حضوری سازنده داشت.

آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره73

 

 

دستیار هیات تحریریه

فاطمه حمزوی

حشره شناسی کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان

research.saravan.ac.ir/~fhamzevi/
fatemehhamzaviyahoo.com

ویراستار ادبی

سمیرا سینایی

حشره شناسی دانشگاه فردوسی

samira_sinaieyahoo.com
0000-0002-3460-6508

h-index: 4  

گرافیست

بشیر عادل

ژنتیک گروه زیست شناسی، دانشگاه گیلان، رشت

bashir.adel134gmail.com
+98 911 616 4594