اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

رضا طلایی حسنلویی

مهار زیستی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rtalaei
rtalaeiut.ac.ir
(+98) 912 567 7141
0000-0002-2960-7135