اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علیرضا صبوری

کنه‌شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saboori/?lang=en-gb
sabooriut.ac.ir
(+98) 26 32 81 92 56
0000-0002-3101-1330