اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/hranjbaraghdampazighoei
hrap1388gmail.com
+98 21 22 40 30 12
0000-0001-5603-6924