اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مهدی اسفندیاری

سیستماتیک حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

agri.scu.ac.ir/en/~esfandiari
esfandiariscu.ac.ir
(+98) 916 309 1998
0000-0002-0949-5180