اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم ابراهیمی

سیستماتیک حشرات بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسة تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Ebrahim_Ebrahimi
eebrahimiyahoo.com
+98 21 22 40 30 12
0000-0002-0970-1394