اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

معصومه ضیائی

سم شناسی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

agri.scu.ac.ir/~m.ziaee
m.ziaeescu.ac.ir
(+98) 914 186 5485
0000-0002-8133-1789