اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر رندی گاگلر

حشره شناسی-کنترل بیولوژِیک استاد مرکز زیست شناسی ناقلین، دانشگاه راتگرز

entomology.rutgers.edu/personnel/randy-gaugler.html
gauglersebs.rutgers.edu

h-index: 52