اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رندی گاگلر

مدیریت ناقلین، حشره شناسی پزشکی، کنترل میکروبی آفات مرکز زیست شناسی ناقلین، دانشگاه راتگرز، نیوجرسی، ایالات متحده

entomology.rutgers.edu/personnel/randy-gaugler.html
gauglersebs.rutgers.edu
848 932 9341