اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

شالوا بارجاز

رده بندی، تنوع زیستی و تبار شناسی موسسه جانورشناسی، دانشگاه ایالتی ایلیا،تفلیس، گرجستان

faculty.iliauni.edu.ge/engi/shalva-barjadze/?lang=en
shalva.barjadzeiliauni.edu.ge
(+995) 599 26 60 83
0000-0001-8992-4987

h-index: 6