پیوندهای مفید

CiteScore 2021, Insect Science


ایجاد اکانت پابلونز و Researcher ID


ارزیابی مجلات گیاه پزشکی در سال1400 توسط وزارت علوم


اصول مقاله‌نویسی علمی


جستجوی کارآمد منابع اطلاعاتی علمی


ساخت اکانت ORCID


کارگاه مجازی آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمی SPSS


لیست مجلات JCR 2021 به تفکیک چارک


مجلات حشره شناسی دارای نمایه JCR