همکاران دفتر نشریه

مدیر وبلاگ

مهرداد رحیم پور

حشره شناسی گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران ، کرج و گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

m.rahimpour2013@yahoo.com