کنگره گیاه پزشکی 24

کنگره گیاه پزشکی 24

بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شهریور ۱۴۰۱" در تاریخ 12 الی 15 شهریور 1401 توسط اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران در شهر تهران - موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار می گردد.