رتبه "الف" نامه انجمن حشره شناسی ایران

رتبه "الف" نامه انجمن حشره شناسی ایران

نامه انجمن حشره شناسی ایران موفق به اخذ رتبه "الف" در بین نشریات علمی معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.