گذر نامه انجمن به نشریه ای تک زبانه انگلیسی

گذر نامه انجمن به نشریه ای تک زبانه انگلیسی

نامه انجمن حشره شناسی ایران، دوره گذار به مجله تمام انگلیسی را آغاز نموده و طی چند ماه، با اخذ مجوز دیگر نشریه انجمن حشره شناسی ایران، (به زبان فارسی) و مهیا شدن بستر مطلوب، در مسیر رشد و رسیدن به جایگاه نشریه ای در کلاس جهانی حرکت خواهد کرد. مشارکت همه حشره شناسان، گیاهپزشکان، زیست شناسان و جانورشناسان و دیگر متخصصین و کارشناسان مرتبط در این پویش، بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود.