دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی به میزیانی دانشگاه جیرفت در شهر جیرفت هند کشاورزی ایران و قطب گلخانه های تولید محصولات کشاورزی در فصل زمستان در تاریخ های 25-26 بهمن ماه 1402  برگزار خواهد شد