سیاست دسترسی آزاد

نامه انجمن حشره‌شناسی ایران، نشریه ای با دسترسی آزاد است و تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن ، بارگیری ، کپی ، توزیع ، چاپ ، جستجو و یا لینک دادن به متن کامل مقالات ، یا استفاده از آنها برای اهداف قانونی دیگر هستند ، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه قبلی بگیرند.