بخش نشر

دفتر تحریریه مجله:

 تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ساختمان موزه و تنوع زیستی (رده بندی)، طبقه دوم، دفتر نشریه نامه انجمن حشره‌شناسی ایران

آدرس پستی: تهران، صندوق پستی 331-19615

تلفن و دورنگار: ( تهران) 22427037

پست الکترونیک مجله: j.ent.soc.iran atgmaildotcom

 

همکار بخش نشر

دکتر محمد ایزدی زاده

سیستماتیک حشرات

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس

تلفن 0098-9138569965

پست الکترونیک :  m.izadizadehatgmaildotcom

orcid:https://orcid.org/0000-0002-8724-0132

Google Scholar

RG