نویسنده = قدیر نوری قنبلانی
فعالـیت آمیـلولیتیک و پرو تئـولیتیک گــوارشی Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقـام مختلف کلزا

دوره 39، شماره 3، آذر 1398، صفحه 359-362

10.22117/jesi.2020.124375.1286

بهرام ناصری؛ جبراییل رزمجو؛ قدیر نوری قنبلانی؛ عاطفه مرتضوی ملکشاه؛ احسان برزویی؛ شروین برزین


Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions

دوره 35، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 17-27

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ مهدی حسن پور؛ لیلا متقی نیا؛ سیدمظفر منصوری


گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 9-10

ابوفاضل دوستی؛ کریم کمالی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هادی استوان