دوره و شماره: دوره 15، فوق العاده 7، زمستان 1375، صفحه 1-49