کلیدواژه‌ها = ارقام مقاوم
فراسنجه‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) روی گیاهان میزبان مختلف

دوره 43، شماره 3، مرداد 1402، صفحه 275-288

10.61186/jesi.43.3.7

بهرام ناصری؛ عباس رحیمی آشجردی؛ فاطمه حمزوی

فراسنجه‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی <i> Tuta absoluta </i> (Lepidoptera: Gelechiidae) روی گیاهان میزبان مختلف


بررسی مقاومت ارقام مختلف بادام نسبت به زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein (Hymenoptera: Eurytomidae)

دوره 42، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 91-100

10.52547/jesi.42.1.8

مسعود تقی زاده؛ حسین لطفعلی زاده؛ داود شیردل؛ جلیل دژم پور

بررسی مقاومت ارقام مختلف بادام نسبت به زنبور مغزخوار بادام <i>Eurytoma amygdali </i> Enderlein (Hymenoptera: Eurytomidae)