مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق پس از برآورد پارامترهای ژنتیکی و ضرایب اقتصادی مهم در شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم
(110، 107، 101433، Xinhong1، Koming1 و Y)، شاخص‌های انتخاب برای این صفات در هر یک از واریته‌ها تشکیل شد. بدین منظور، در طی شش دوره پرورش، صفات وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله رکوردگیری شد. برآورد ضرایب وراثت‌پذیری و همبستگی ژنتیکی بین صفات، به روش حداکثر درست‌نمایی محدودشده صورت گرفت. وراثت‌پذیری وزن پیله و وزن قشر پیله بالاتر از درصد قشر پیله بود. پیشرفت ژنتیکی وزن پیله و وزن قشر پیله در لاین 101433 در مقایسه با سایر لاین‌ها، به دلیل وراثت‌پذیری بالای این صفات در این لاین و نیز همبستگی ژنتیکی بالاتر میان آنها، بیشتر بود. بنابراین انتظار می‌رود محدود کردن رشد ژنتیکی وزن پیله در این واریته موجب کاهش چشم‌گیر در بهبود صفت وزن قشر پیله و در نتیجه کاهش کارآیی انتخاب شود. همچنین، پیشرفت ژنتیکی صفت درصد قشر پیله در شاخص‌های محدود شده، به دلیل همبستگی ژنتیکی پایین با وزن پیله، افزایش یافت و دقت انتخاب در شاخص‌های محدود شده در مقایسه با سایر شاخص‌ها کاهش شدیدی نشان داد. با توجه به متفاوت بودن پارامترهای ژنتیکی و ارزش‌های اقتصادی صفات در لاین‌های تجاری کرم ابریشم، لزوم تعریف هدف اصلاح نژاد جداگانه و طراحی استراتژی انتخاب اختصاصی در هر لاین آشکار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of different multi-trait selection strategies for genetic improvement of economic traits in six Iranian commercial lines of the silkworm, Bombyx mori (Lep.: Bombycidae)

نویسندگان [English]

  • M. Ghanipoor
  • S. Z. Mirhosseini
  • A. Shadparvar
  • A. Seidavi
  • A. R. Bizhannia
چکیده [English]

In this study, the genetic parameters and economic weights of some important economic traits in six Iranian commercial varieties (110, 107, 101433, Xinhong1, Koming1 and Y) of the silkworm were estimated and selection indices for these traits constructed. Individual recording of cocoon weight, shell weight and shell ratio were carried out during six generations. Heritabilities and genetic correlation between traits were estimated by restricted maximum likelihood method. The heritability of cocoon weight and shell weight were higher than that of shell ratio. Genetic improvement of cocoon weight and shell weight were high in the line 101433 due to higher heritability and genetic correlation between them. Therefore, the restriction of genetic gain of cocoon weight in this line is expected to cause a severe decrease in improvement of shell weight, and subsequently a decrease of selection efficiency. The genetic improvement of cocoon shell percentage increased in restricted indices due to low genetic correlation with cocoon weight, and selection accuracy in these indices decreased significantly compared to other indices. Considering the difference in genetic parameters and economic values of traits in commercial lines of the silkworm, it would be necessary to define a separate breeding goal and selection strategy in each line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • silkworm
  • cocoon
  • Selection index
  • Economic weight