دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، اسفند 1386 
A new host record of Allothrombium triticium (Acari: Prostigmata: Trombidiidae) larvae ectoparasitic on Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae) from Turkey

صفحه 5-7

A. Saboori؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram


گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران

صفحه 11-12

داود شامحمدی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جورج ملیکا؛ بیتا علی


اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران

صفحه 13-14

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران

صفحه 15-16

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ ریجو جوسیلا


اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران

صفحه 17-18

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


Report of Torymus lapsanae (Hym.: Torymidae), a parasitoid of Diplolepis rosae (Hym.: Cynipidae) from Iran

صفحه 17-18

S. S. Miresmaili؛ M. Doğanlar؛ M. Doğanlar؛ M. Doğanlar؛ E. Ebrahimi؛ M. R. Behzadi؛ Sh. Hesami؛ M. Doğanlar


گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران

صفحه 19-20

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ اورل لوزان


اولین گزارش جنس و گونه‌ی Capsus cinctus (Hem.: Miridae) از ایران

صفحه 23-24

محمد ‏علی قرائت؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ مجید فلاح‌زاده


گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران

صفحه 29-30

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ هانس باور


گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران

صفحه 31-32

شهروز کاظمی؛ محمدعلی اکرمی؛ نرجس خادمی؛ علی‌رضا صبوری


گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران

صفحه 33-34

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ یوآخیم زیگلر؛ ابراهیم گیلاسیان


گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران

صفحه 35-36

معصومه شیرود بخشی؛ هادی استوان؛ سیروس آقاجانزاده؛ فرید فرجی


گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران

صفحه 41-42

آزاده باقری؛ شاهرخ پاشایی‌راد؛ رضا طلایی حسنلویی


گزارش زنبور ( Trichogramma ingricum (Hym.: Trichogrammatidae از ایران

صفحه 43-45

ابراهیم ابراهیمی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت


نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد

صفحه 43-59

عبدالامیر محیسنی؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ غلامرضا رجبی؛ محمدسعید مصدق؛ احمد پیرهادی


پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان

صفحه 61-78

علی افشاری؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر