پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا

نویسندگان

چکیده

پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای Koch ‏Tetranychus urticae روی چهار رقم لوبیا شامل تلاش (لوبیاچیتی)، صدف (لوبیا سفید)، گلی (لوبیا قرمز) و پرستو (لوبیا چشم بلبلی) در اتاقک رشد با شرایط دمای 1 ± 25 درجه‌ی سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تعیین و مقایسه شد. در این آزمایش، تخم‌های یک روزه‌ی کنه به عنوان جمعیت اولیه انتخاب و تا مرگ آخرین کنه‌ی بالغ حاصل از آن‎ها، در اتاقک رشد نگهداری شد و داده‎های مربوط به میزان بقا در هر مرحله‌ی رشدی و تعداد ماده‎های تولید شده در هر روز ثبت گردید. براساس نتایج این آزمایش، نرخ خالص تولید مثل (R0) برای کنه‌ی تارتن روی چهار رقم فوق به ترتیب 822/8 ، 622/3، 908/4 و 043/2، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به ترتیب 142/0، 079/0، 095/0 و 038/0 و نرخ متناهی افزایش جمعیت () به ترتیب 152/1، 082/1، 099/1 و 039/1 محاسبه شد. مدت زمان لازم برای R0 برابر شدن جمعیت (T) به ترتیب 381/15، 283/16، 715/16 و308/18 روز و مدت زمان برای دو برابر شدن جمعیت (DT) به ترتیب 901/4، 787/8، 292/7 و 125/18 روز بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که سرعت رشد جمعیت کنه‌یT. urticae روی رقم تلاش بیش از سه رقم دیگر می‌باشد. کمترین میزان رشد جمعیت این کنه روی رقم پرستو مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population growth parameters of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on different bean varieties

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi
  • Y. Fathipour
  • K. Kamali
چکیده [English]

Population growth parameters of Tetranychus urticae Koch on four bean varieties including Talash (Colorado bean), Sadaf (Navy bean), Goli (Kidney bean) and Parastoo (Black-eye bean) were investigated in laboratory conditions at 25 ± 1°C, 60 ± 5% RH and a photoperiod of 16: 8 (L: D) h. In this experiment, one-day old eggs of T. urticae were selected and reared in growth chamber until the death of the last female mite, and the survival rate and female progeny of the mite were measured. Net reproduction rate (R0) on four bean varieties, was 8.822, 3.622, 4.908 and 2.043, intrinsic rate of increase (rm) was 0.142, 0.079, 0.095 and 0.038, and finite rate of increase (λ) was 1.152, 1.082, 1.099 and 1.039, respectively. Mean generation time (T) was determined 15.381, 16.283, 16.715 and 18.308 and doubling time (DT) was 4.901, 8.787, 7.292 and 18.125 days, respectively. The results indicated that the rate of population growth of T. urticae on Talash variety was more than other varieties. The rates of population parameters on Parastoo variety were the least.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tetranychus urticae
  • population growth
  • Intrinsic rate of increase
  • bean varieties