تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه

نویسندگان

چکیده

به‌منظور تعیین بهترین زمان سمپاشی برای مبارزه با سرخرطومی برگ یونجه، Hypera postica (Gyllenhal)، که کمترین تأثیر را بر مهمترین دشمنان طبیعی آفت داشته باشد، مطالعاتی طی سال‌های 1380 و 1381 در گروه گیاه‌پزشکی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تهران، کرج انجام گرفت. کرت‌هایی به سطح 10 متر مربع در مزرعه یونجه با محلول فوزالون (35%) به نسبت 3 لیتر در هکتار سمپاشی گردید. میزان باقیمانده‌ی حشره‌کش در روزهای مختلف پس از سمپاشی، روی پیله‌ی زنبور Bathyplectes curculionis (Thomson) و در برگ تازه‌ی یونجه اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری میزان باقیمانده و تعیین نفوذ احتمالی حشره‌کش به درون پیله‌ی زنبور از دستگاه HPLC استفاده شد. نتایج نشان داد که دو ساعت پس از تیمار با دز مزرعه‌ای، در سطح هر پیله‌ی زنبور میزان 751/0 میکروگرم حشره‌کش فوزالون وجود دارد. مقادیر باقیمانده در فواصل زمانی 1، 3، 7، 14، 22 و 30 روز پس از تیمار به ترتیب 466/0، 245/0، 115/0، 075/0، 044/0 و 019/0 میکرو گرم در هر پیله اندازه‌گیری شد. مطالعات ردیابی فوزالون درون پیله نشان داد که حشره‌کش فوزالون به درون پیله‌ی زنبور نفوذ نمی‌کند. اندازه‌گیری میزان باقیمانده‌ی این حشره‌کش در فواصل زمانی متفاوت پس از سمپاشی روی برگ‌های گیاه یونجه در شرایط مزرعه‌ای نشان داد که در 2، 4، 7 و 14 روز پس از سمپاشی به ترتیب 9/6  066/74، 1/2  319/47،
99/1  345/16 و 33/0 743/3 میلی‌گرم باقیمانده‌ی فوزالون در هر کیلوگرم برگ یونجه وجود دارد. میزان باقیمانده‌ی 99/1  345/16 که در روز هفتم پس از سمپاشی اندازه‌گیری شد، حد بحرانی باقیمانده برای بقای حشرات کامل پارازیتوئید می‌باشد؛ بنابراین سمپاشی نباید زودتر از یک هفته قبل از اوج جمعیت پارازیتوئید صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of phosalone residues on alfalfa weevil larval parasitoid, Bathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae)

نویسندگان [English]

  • Q. Sabahi
  • Kh. Talebi
چکیده [English]

A study was carried out to determine the suitable spraying time for phosalone against alfalfa weevil, Hypera postica (Gyllenhal) (Col.: Curculionidae), with the least adverse effects on its major parasitoid, Bathyplectes curculionis (Thomson) (Hym.: Ichneumonidae). Plots of 10 m2 were sprayed with phosalone (35%) at 3.0 kg/ha, using a knapsack sprayer. The residues of phosalone in parasitoid cocoon and alfalfa foliage were measured at different time intervals after treatment using high performance liquid chromatography. Residues of phosalone on B. curculionis cocoons treated by dipping method were 0.751, 0.466, 0.245, 0.115, 0.075, 0.044 and 0.019 µg/cocoon in 2 hours, 1, 3, 7, 14, 22 and 30 days after treatment, respectively. Results of this experiment revealed that there was no penetration of the insecticide into the cocoon. In fresh foliage, the residues of phosalone were 74.066  6.9, 47.319  2.1, 16.345  1.99 and 3.743  0.33 mg/kg at 2, 4, 7 and 14 days after spraying, respectively. The residue level on foliage at day 7 is critical and this must be considered as the least interval time between the application of the phosalone and the peak of parasitoid population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phosalone residue
  • Timing
  • Alfalfa
  • Bathyplectes curculionis
  • Alfalfa weevil