Sexual dimorphism in the wing shape and size of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان

چکیده

پروانه‌ی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae (Zeller) ، به خانواده‌ی Pyralidae و زیر خانواده‌ی Phycitinae تعلق دارد. علیرغم وجود شواهدی دال بر وجود اختلاف شکل و اندازه در جنس‌های نر و ماده‌ی بسیاری از پروانه‌ها و همچنین در اعضای این خانواده، وجود چنین اختلافی تاکنون در گونه‌ی مورد بحث گزارش نشده است. در تحقیق حاضر، دوشکلی جنسی در اندازه و شکل بال پروانه‌ی کرم گلوگاه انار روی چهار میزبان انار، انجیر، پسته و گردو با استفاده از مرفومتریک هندسی و آنالیزpartial warps و centroid sizes مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل‌های فوق وجود اختلاف معنی‌دار در شکل بال پروانه‌های نر و ماده را نشان داد (بال جلو: P = 1.315E-011، بال عقب:
P = 1.168E-007) و ثابت شد که این اختلاف در افراد روی میزبان‌های مورد آزمایش به یک میزان می‌باشد. سپس اختلافات هندسی شکل بال‌ها در نر و ماده به تصویر کشیده شد. آنالیزهای فاکتورهای مربوط به اندازه‌ی بال نشان داد که افراد ماده از اندازه‌ی بال بزرگتری نسبت به نرها برخوردار هستند (بال جلو: F = 23.19، P = 0.000؛ بال عقب:F = 16.73 ،
P = 0.000). این اختلاف در جمعیت‌های روی میزبان‌های مختلف نیز وجود داشته و علیرغم وجود رشد آلومتریک، اختلاف معنی‌دار شکل بال در اندازه‌ی ثابت همچنان باقی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual dimorphism in the wing shape and size of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • G. Nouri Ganbalani
  • A. Sarafrazi
  • F. Mozaffarian
چکیده [English]

The carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller), belongs to the family Pyralidae and the subfamily Phycitinae. In spite of some features of sexual dimorphism in size and shape in the order Lepidoptera and the mentioned family, it has not been recorded in this species. In the current study, sexual dimorphism in the wing shape and size of carob moth on four hosts (pomegranate, fig, pistachio and walnut) were detected using landmark- based geometric morphometric and analysis of partial warp scores and centroid sizes. The analysis showed significant wing shape differences (fore wing: P = 1.315E-011, hind wing: P = 1.168E-007) which was the same on all tested hosts. Geometric changes in the fore and hind wing of both sexes were illustrated. Analyses of size showed wings of the females are bigger than those of the males (fore wing: F = 23.19, P = 0.000; hind wing: F = 16.73, P = 0.000) on tested hosts and in spite of allometric growth in test specimens, significant shape differences are still remain in constant size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual dimorphism
  • Carob moth
  • Ectomyelois ceratoniae
  • Geometric morphometric