بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، محیط‌های غذایی گندم، آرد گندم، سبوس گندم، آرد برنج، سبوس برنج، شلتوک برنج، ارزن و آرد ذرت در قالب یک طرح کاملاً تصادفی برای تولید کنیدی‌های هوایی جدایه‌های Beauveria bassiana EUT105 ‌و
B. bassiana EUT116 به روش سامانه‌ی دو فازی مایع- جامد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر دو جدایه بین تیمارها اختلاف معنی‌داری وجود دارد. سبوس گندم با میانگین تولید 1010 × 3/2 و شلتوک برنج با میانگین تولید 109 × 5/1 کنیدی به ازای هر گرم محیط غذایی برای جدایه‌ی B. bassiana EUT105، به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید کنیدی را داشتند. برای جدایه‌ی B. bassiana EUT116، سبوس گندم و ارزن با میانگین تولید 109 × 1/6 و 108 × 8 کنیدی به ازای هر گرم محیط غذایی، به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید کنیدی را به خود اختصاص دادند. در گام بعدی، ملاس چغندرقند و آب پنیر در مقادیر مختلف به عنوان مکمل‌های غذایی به محیط‌های ساده فوق افزوده شد. نتایج تجزیه‌ی واریانس داده‌های این مرحله نیز نشان داد که در هر دو جدایه بین تیمار‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد و افزودن آب پنیر موجب افزایش تولید شده ولی افزودن ملاس در تولید کنیدی در مقایسه با محیط‌های شاهد، تغییر معنی‌داری ندارد. بیشترین و کمترین تولید کنیدی برای جدایه‌های B. bassiana EUT105 و B. bassiana EUT116، به‌ترتیب مربوط به سبوس گندم همراه با آب پنیر با میانگین تولید 1010 × 5 و 1010 × 6/4، و آرد برنج همراه با ملاس با میانگین تولید
108 × 5/1 و 108 × 6 کنیدی در هر گرم محیط غذایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on potential of some solid natural substances in production of Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae) conidia

نویسندگان [English]

  • P. Bena-Molaei
  • R. Talaei-Hassanloui
  • H. Askary
  • A. Kharazi-Pakdel
چکیده [English]

In this study, two fungus isolates, Beauveria bassiana EUT105 and B. bassiana EUT116, were evaluated for production of aerial conidia on wheat, wheat flour, wheat bran, rice flour, rice bran, rice paddy, millet and corn flour using two phasic liquid-solid system. Data analysis showed that there are significant differences among treatments (simple media) in both isolates. In B. bassiana EUT105, the maximum and minimum productions were achieved on wheat bran, 2.3 × 1010 conidia/g and on rice paddy, 1.5 × 109 conidia/g of medium, respectively. In B. bassiana EUT116, wheat bran with 6.1 × 109 conidia/g and millet with 8 × 108 conidia/g had the maximum and minimum productions, respectively. Effect of adding nutritional complementary compounds to the growth media was significant in increasing of conidial yield. Related results showed that adding permeate increased the production but molasses did not it in comparison with control in both isolates. Wheat bran plus permeate had the maximum production, 5 × 1010 and 4.6 × 1010 conidia/g in B. bassiana EUT105 and EUT116, respectively and minimum production was obtained with rice flour plus molasses, 1.5 × 108 and 6 × 108 conidia/g in B. bassiana EUT105 and EUT116, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauveria bassiana
  • natural medium
  • conidial production
  • complementary substance
  • entomopathogenic fungus