دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، زمستان 1389 
11. بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران

صفحه 69-78

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ محمدرضا بی‌همتا؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا صبوری؛ حمیدرضا دری؛ محمدحسن کوشکی


14. Report of a thelytokous population of Lysiphlebus fabarum (Hym.: Aphidiidae) from Iran

صفحه 83-84

H. Allahyari؛ J. P. Michaud؛ A. Kharazi-Pakdel؛ A. Rasekh؛ E. Rakhshani