بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران

نویسندگان

چکیده

کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch، از مهم‌ترین آفات لوبیا است که خسارت قابل توجه‌ای را به بخش کشاورزی وارد می سازد. در مطالعه‌ی حاضر، 19 ژنوتیپ لوبیا برای مقاومت به کنه‌ی تارتن دو‌لکه‌ای ارزیابی گردید. آزمایشات در شرایط مزرعه‌ای در سه منطقه‌ی کرج، بروجرد و خمین انجام شد. یک هفته بعد از آلودگی، دو بار تعداد کل کنه‌ی ماده‌ی بالغ و تعداد تخم ‌شمارش شد و میزان خسارت وارده به برگ با یک مقیاس 6-1 تعیین گردید. با توجه به اینکه میانگین آلودگی در منطقه‌ی خمین بیش از دو منطقه‌ی دیگر بود، مقاومت نسبی بسیاری از ژنوتیپ‌ها در مقایسه با ژنوتیپ شاهد (اختر) در این منطقه شکسته شد. بنابراین، این ژنوتیپ‌ها بایستی از برنا‌مه‌های اصلاحی حذف گردند. تنها ژنوتیپ Ks41128، که در منطقه‌ی کرج و بروجرد مقاومت نسبی خوبی داشت، در منطقه‌ی خمین نیز بهترین مقاومت نسبی را از خود نشان داد. بنابراین می‌توان Ks41128 را به عنوان مقاوم‌ترین و در ضمن پایدارترین ژنوتیپ در این آزمایش معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on resistance of 19 common bean genotypes to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), in three regions of Iran

نویسندگان [English]

 • Z. Tahmasebi
 • A. H. Hosein Zadeh
 • M. R. Bihamta
 • M. R. Naghavi
 • A. Saboori
 • H. R. Dorri
 • M. S. Koshki
چکیده [English]

Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, is one of the important pests of common bean that causes serious damage to agricultural crops. In this study, nineteen common bean genotypes were evaluated for resistance to the two-spotted spider mite. The trial was carried out at field conditions of Karaj, Brojerd and Khomein. One week after mite infestation, the total number of female and eggs were counted for two times. Also, mite damage feeding was evaluated with a 1-6 scale. Khomein had the fewest infested mean and relative resistance of many genotypes was failed in comparison to susceptible standard genotype (Akhtar) at Khomein. So they should be eliminated in alternative breeding programs. Nevertheless, only Ks41128 that had good relative resistance at other regions had the most relative resistance at Khomein. Subsequently, we propose Ks41128 as the most resistance and also the most stable genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Common bean
 • two
 • spotted spider mite
 • Relative resistance