اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae

نویسندگان

چکیده

سوسک برگ‌خوار نارون، (Muller) Xanthogaleruca luteola، از مهم‌ترین آفات درختان نارون محسوب می‌شود که زمستان را به شکل حشرات کامل در حالت دیاپوز سپری می‌کند. به‌منظور شناسایی ترکیبات قندی ضد یخ و تغییرات فصلی آن‌ها، حشرات کامل به‌صورت ماهیانه از مهر 1387 تا اردیبهشت 1388 جمع‌آوری و ترکیبات قندهای الکلی اصلی موجود در بدن آن‌ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه‌گیری شد. مایواینوزیتول، تری‌هالوز، گلوکز و گلیسرول از مهم‌ترین ترکیبات ضد یخ شناسایی‌شده در بدن حشرات کامل زمستان‌گذران بودند. غلظت مایواینوزیتول به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ترکیبات ضد یخ شناسایی‌شده در حشرات زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون رابطه‌ی معکوس و معنی‌داری با تغییرات دما نشان داد (‌014/0 = P، 814/0- = r). به‌طوری‌که با سرد شدن هوا غلظت آن در آذر ماه به حداکثر ‌7/2‌ ± ‌6/32 ‌میکرو‌مول در هر گرم وزن تر افزایش یافت، درحالی‌که این ترکیب در فروردین ماه به حداقل‌ 4/0‌ ± ‌0/3 ‌میکرو‌مول در هر گرم وزن تر حشره‌ی کامل کاهش یافت. اما بیش‌ترین مجموع کل ترکیبات قندی و پلی‌ال‌ها در دی ماه
(6/7‌ ± ‌7/100 میکرومول در هر گرم وزن تر‌) مشاهده شد. ‌بر اساس نتایج به‌دست آمده به نظر می‌رسد مایواینوزیتول، تری‌هالوز و گلوکز نقش مهمی را در تحمل سوسک برگ‌خوار نارون به سرما ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cryoprotectant contents of overwintering adults of elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • S. Soudi
  • S. Moharramipour
  • M. Barzegar
  • M. Atapour
چکیده [English]

The elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola (Muller), is one of the most destructive pests of elm trees that overwinters as diapausing adult. The main cryoprotectants and their seasonal fluctuations in the elm leaf beetles were analyzed based on the monthly level of polyhydric alcohol from October 2008 through June 2009, using high performance liquid chromatography (HPLC). The compounds myo-inositol, trehalose, glucose and glycerol were found to be the most important polyols in the overwintering adults, of which myo-inositol content exhibited an inversely significant correlation with temperature fluctuations (r = -0.814, P = 0.014). The highest level of myo-inositol was observed in December (32.6 ± 2.7 µmol g-1 fresh body weight), while its lowest level was recorded in April (3.0 ± 0.4 µmol g-1 fresh body weight). The total concentration of all cryoprotectants was 100.7 ± 7.6 µmol g-1 fresh body weights in January. The results underline the influential role of myo-inositol, trehalose and glucose compounds in enhancing the cold tolerance of elm leaf beetles and their chance of survival during freezing winter days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elm leaf beetle
  • diapause
  • overwintering
  • Cryoprotectants
  • myo
  • inositol