دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، اسفند 1390 
اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران

صفحه 101-103

لیلا رمضانی؛ محمدسعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ سعید باقری؛ کامبیز مینایی