دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، زمستان 1390 
15. اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران

صفحه 101-103

لیلا رمضانی؛ محمدسعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ سعید باقری؛ کامبیز مینایی


17. اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران

صفحه 105-107

حسن رحمانی؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی