اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae.

نویسندگان

چکیده

سن شکارگر Orius laevigatus (Fibber) و پشه‌ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani از شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover، به‌عنوان شکار مشترک تغذیه می‌کنند. در این مطالعه برخی از رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شکارگر مانند رها شدن از گیاه و انتخاب مکان تخم‌گذاری در مواجه با شکارگر درون‌رسته‌ای O. laevigatus مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پشه‌های ماده‌‌ی A. aphidimyza در هنگام احساس خطر ناشی از شکارگر درون‌رسته‌ای برای نتاج خود، از تخم‌گذاری در آن مکان امتناع می‌کنند. افزون بر این میزان رها شدن لاروهای پشه‌ی شته‌خوار از سطح گیاه با حضور سن شکارگر (5/44%) به‌طور معنی‌داری بیش‌تر از شاهد بود (5/6%). این بررسی نشان داد که رها شدن از سطح برگ و مرگ‌ومیر شکار درون‌رسته‌ای تحت تأثیر مراحل رشدی شته‌ی جالیز می‌باشد. میزان مرگ‌ومیر و رها شدن لاروهای
A. aphidimyza در حضور پوره‌ی سن دوم شته به‌ترتیب 10 و 5/12 درصد و در حضور پوره‌ی سن چهارم 31 و 5/44 درصد بود. این یافته‌ها ارتباط بین میزان خطر شکار شدن نتاج توسط شکارگر درون‌رسته‌ای و انتخاب زیستگاه ماده‌های
A. aphidimyza جهت تخم‌گذاری را تأیید می‌کند و به اهمیت ساختار جمعیت شکار در بروز رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار در یک سامانه‌ی شکارگری درون‌رسته‌ای اشاره‌ دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of interaguild predation on avoidance behavior of the aphidophagous midge, Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae) on its encounter with the predatory bug Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae)

نویسندگان [English]

  • H. R. S. Moayeri
  • H. R. Mohandesi
  • A. Ashouri
چکیده [English]

The predatory bug, Orius laevigatus (Fibber), and the predatory midge, Aphidoletes aphidimyza Rondani, belong to an aphidophagous guild, feeding on the cotton aphid Aphis gossypii Glover. In this study some avoidance behavior of the predatory midge such as dropping from the plant and choosing an oviposition site in the face of interaguild (IG) predator O. laevigatus are investigated. The results indicate that A. aphidimyza females prefer not to lay eggs when they discover that their offspring would be at risk of being attacked by the IG predator. The experiment also shows that the dropping behavior of predatory midge larva, upon being spotted by the predatory bug (44.5%), is significantly higher than the control (6.5%). Both the dropping behavior and mortality of IG prey are found to be influenced by all developmental stages of the cotton aphid. The percentage of mortality and dropping rates of A. aphidimyza larvae in the presence of 2nd instar nymphs of aphids were 10% and 12.5% and for 4th instar nymphs were 31% and 44.5%, respectively. These findings confirm the correlation between habitat choice of A. aphidimyza, in relation to predation risk for its offspring, and also underscore the population structure of prey for avoidance behavior strategy of the aphidophagous midge in an interaguild predation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cotton aphid
  • predation risk
  • dropping behavior